Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYMEZUJÍ OBCHODNÍ VZTAH MEZI NAKUPUJÍCÍM (ZÁKAZNÍKEM) A PRODÁVAJÍCÍM (PROVOZOVATELEM INTERNETOVÉHO OBCHODU DLOUHANIT.COM).

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel:

Kamila Mačová
28, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
IČ: 08827231

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně stojí provozovatel internetového obchodu dlouhanit.cz, Kamila Mačová, IČO: 08827231, se sídlem Slatina nad Zdobnicí 28, 517 56 Slatina nad Zdobnicí, jako prodávající (dále jen "Prodávající") a na straně druhé je kupující (dále jen "Zákazník").

1.2. VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen "kupní smlouva") uzavíranou mezi Prodávajícím a Zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na internetové adrese www.dlouhanit.cz (dále jen "e-shop").

1.3. VOP se nevztahují na smluvní vztahy mezi podnikateli. 

1.4. Od VOP se lze odchýlit ujednáním v kupní smlouvě.

1.5. VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění VOP je Prodávající oprávněn dle potřeby měnit či doplňovat. Práva a povinnosti vzniklé za účinnosti předchozího znění VOP nejsou změnou VOP dotčeny.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace Zákazníka provedené v e-shopu bude vytvořen uživatelský účet (dále jen "uživatelský účet"), který může Zákazník využívat k objednávání zboží. V případě, že to e-shop umožňuje, může Zákazník provádět objednávání zboží též bez registrace.

2.2. Při registraci v e-shopu a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které Zákazník nesmí sdělovat třetím osobám.

2.4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 12 po sobě jdoucích měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

2.6. Prodávající upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na provádění údržby a aktualizací e-shopu.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Zboží zobrazované v e-shopu nepředstavuje nabídku k uzavření a kupní smlouvy a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zobrazovaného zboží.

3.2. E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty, ceny zboží neobsahují DPH Ceny jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícímu uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. V e-shopu jsou obsaženy dále též informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní Zákazník objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží vloží Zákazník do nákupního košíku),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník Prodávajícímu stiskem tlačítka "Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající po podání objednávky zašle Zákazníkovi elektronickou poštou potvrzení o tom, že objednávku obdržela. Následně pak Prodávající zašle Zákazníkovi elektronickou poštou zprávu o tom, zda objednávku přijímá či nikoli.

3.6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací) zaslaného Zákazníkovi elektronickou poštou. V případě, že Prodávající oznámí Zákazníkovi, že objednávku nepřijímá nebo Zákazníkovi v reakci na objednávku nezašle žádnou zprávu, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

3.8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Zákazník uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném Zákazníkovi v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího čú: 292 361 966/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet Prodávajícího“);

- bezhotovostně platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od Zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby  na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Z8kazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V.1 VOP, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Odstoupení od kupní smlouvy může Zákazníkovi zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího dlouha.nit@gmail.com.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V.2 VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V.2 VOP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy ze strany Zákazníka, a to stejným způsobem, jakým je od Zákazníka přijala. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení zboží Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než jí Zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží Zákazníkem je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese  Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).

7.2. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy,

7.2.2. že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. VII.2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, nebo z důvodu opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním u použitého zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Zákazníka reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností Zákazníků zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy dlouha.nit@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Prodávající na elektronickou adresu Zákazníka.

8.4. V souladu s ust.§14, zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění Vás informujeme, že subjektem pro oblast řešení mimosoudních sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Zákazník na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Svou informační povinnost vůči Zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Zákazníka. Svou informační povinnost vůči Zákazníkovi ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro účely zasílání obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

10.2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v e-shopu možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Zákazníkovi může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou v objednávce.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

12.4. Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.6. Kontaktní údaje Prodávajícího: 

-adresa pro doručování Kamila Mačová - Dlouhá nit, Slatina nad Zdobnicí 28, 517 56

-adresa elektronické pošty dlouha.nit@gmail.com

-telefon +420 603 911 040.

Ve Slatině nad Zdobnicí dne 1.9. 2020